Roki in predvidene sankcije


Rok za izdelavo in namestitev energetske izkaznice

Po sprejetem Energetskem zakonu EZ-1 z dne 30.1.2014 so zahteve za izdelavo EI naslednje:

334. člen (prej 332. člen) 
(dolžnosti, povezane z energetsko izkaznico) 

(1) Energetsko izkaznico morajo zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, za stavbe ali posamezne dele stavb ki se zgradijo, prodajo ali oddajo najemniku, ki pred najemom v stavbi ali njenemu posameznem delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča. Za stavbe, ki se zgradijo na podlagi predpisov s področja graditve objektov in se ne prodajo ali oddajo v najem se šteje, da je obveznost iz prejšnjega stavka izpolnjena z izkazom o energetskih lastnostih stavbe. Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo. 

(2) Izkaznice za stavbo ali njen posamezni del ni potrebno predložiti pri: 
oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta, 
prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev, 
prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku, 
prodaji ali oddaji nepremičnine, ki je v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju. 
(3) Energetska izkaznica je obvezna sestavina projekta izvedenih del. Energetska izkaznica nove stavbe 
mora izkazovati izpolnjevanje zahtev predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah. 

(4) Če se stavba ali njen del prodaja ali oddaja v najem še pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja, mora 
investitor kupcu oziroma najemniku predložiti izkaz o energijskih lastnostih stavbe, ki je izdelan v skladu 
s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah in je sestavni del projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja mora investitor kupcu oziroma najemniku 
predložiti energetsko izkaznico. 

(5) Pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem mora lastnik zagotoviti, da se pri 
oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela 
iz energetske izkaznice. 

(6) Zahteve glede energetske izkaznice ter izkaza o energijskih lastnostih stavbe iz tega člena se ne 
nanašajo na: 
stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine, 
stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti, 
industrijske stavbe in skladišča, 
nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev, 
enostavne in nezahtevne objekte ter 
samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2

541. člen 
(pridobitev in namestitev energetske izkaznice) 

(1) Do 9. julija 2015 je meja uporabne tlorisne površine iz prvega odstavka 336. člena, nad katero 
mora upravljavec stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto, 500 m2

(2) Lastniki morajo najkasneje do 31. 12. 2014 zagotoviti izvajanje petega odstavka 335. člena.

(3) Določbe dvanajstega odstavka 493. člena se začnejo uporabljati v dvanajstih mesecih po sprejemu zakona.

 

Predvidene kazni za upravljavce stavb

  • 1.000 € pri stavbe v lasti ali uporabi javnega sektorja, če ni nameščene energetske izkaznice

 

Predvidene kazni za lastnike stavb

  • od 1.000 do 10.000 evrov za pravno osebo ali samostojnega podjetnika, če ne namesti energetske izkaznice na vidno mesto
  • 100 do 500 evrov za odgovorno osebo pravne osebe ali samostojnega podjetnika, če ne namesti energetske izkaznice na vidno mesto
  • 250 € če lastnik pri prodajanju in oddajanju stavbe v najem ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe iz energetske izkaznice
  • 200 € če lastnik pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe ne predloži originala ali kopije veljavne energetske izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela skladno s 334. členom tega zakona (12. točka 493. člena)