O energetski izkaznici


en_Izk_racunskaPojem energetske izkaznice

Energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

 

Namen energetska izkaznice

Energetska izkaznica je namenjena predvsem lastnikom, da lahko vidijo energijsko učinkovitost svoje stavbe in se tudi seznanijo o  možnih ukrepih za povečanje njene učinkovitosti ter potencialnim kupcem oz. najemojemalcem, da imajo informacijo o energetski učinkovitosti stavbe (ali stanovanja) ter o morebitnih potrebnih posegih na hiši.

 

Sestavine energetske izkaznice

Sestavni del energetske izkaznice so priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti. Priporočila so tudi spodbuda za izvedbo najpomembnejših ukrepov. Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o rabi energije, temveč predlagani ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti, ki so del energetske izkaznice.

 

Predložitev izkaznice ob prodaji in oddaji stavbe v najem

Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela stavbe mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe, predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. V kolikor je energetska izkaznica izdana za celo stavbo in za posamezni del te stavbe, se za veljavno energetsko izkaznico upošteva energetska izkaznica, izdana za celotno stavbo. Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se torej lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo.

 

V katerih primerih energetska izkaznica ni potrebna

Pri oddaji stavbe v najem za obdobje, krajše od enega leta, ter pri prodaji stavbe ali njenega dela namesto razlastitve ali prodaje stavbe oziroma njenega dela v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku energetske izkaznice ni treba predložiti. Energetska izkaznica prav tako ni potrebna za obstoječe najemnike stavb ali posameznih delov stavb.

 

Za katere stavbe energetska izkaznica ni potrebna

Zahteve glede energetske izkaznice se ne nanašajo na:

  • stavbe, ki so razglašene za spomenik v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine, če bi izpolnjevanje zahtev za energetsko učinkovitost po predpisih o graditvi objektov nesprejemljivo spremenilo njihovo naravo ali videz;
  • stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti;
  • začasne stavbe s predvidenim časom uporabe dveh let ali manj, industrijske stavbe, delavnice in nestanovanjske kmetijske stavbe;
  • stanovanjske stavbe, namenjene za uporabo, krajšo od štirih mesecev na leto;
  • samostojne stavbe ali posamezne dele stavb z uporabno tlorisno površino manjšo od 50 m2.

 

Veljavnost energetske izkaznice

Veljavnost energetske izkaznice je 10 let. Stranka lahko zaprosi za novo energetsko izkaznico pred potekom 10 let.

 

Vrste energetskih izkaznic

Ločimo računsko in merjeno energetsko izkaznico.

Računska energetska izkaznica (rEI) se lahko izdela in izda za vsako stavbo. Predpisana je za stanovanjske stavbe in za vse nove stavbe. Pri tej izkaznici se ne upošteva vpliv uporabnika stavbe. Računana je s konstantno notranjo temperaturo 20°C (stanovanjske stavbe).

Merjena energetska izkaznica (mEI) je namenjena samo obstoječim nestanovanjskim stavbam, ker se pri prodaji/najemu take stavbe bistveno ne spremeni način uporabe stavbe. Merjena energetska izkaznica je bila uvedena zato, ker je potrebno manj dela pri njeni izdelavi. Pri stanovanjskih stavbah ne moremo uporabiti merjene energetske izkaznice, ker se pri zamenjavi lastnika lahko bistveno spremeni način uporabe take stavbe.

 

Zakonodaja

Direktiva EPBD (2002/91/ES) je zahtevala uvedbo energetskih izkaznic stavb v državah EU in sicer najkasneje do leta 2006 oziroma do leta 2009, če v državi primanjkuje usposobljenih neodvisnih strokovnjakov za izvajanje te naloge. Nedavno je prenovljena direktiva EPBD (2010/31/EU) prinesla nova določila, ki zahtevajo večjo razširjenost energetske izkaznice stavbe v javnem sektorju, navedbo razreda energijske učinkovitosti pri trženju stavb, velik poudarek pa je tudi na zagotavljanju kakovosti energetskega certificiranja stavb.
Energetsko izkaznico je pri nas uvedel Energetski zakon (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B) (Ur.l. RS št. 118/2006, z dne 17.11.2006) in EZ-E (Ur.l. RS št. 10/2012, z dne 10.02.2012). Čeprav so bile energetske izkaznice predpisane že s spremembo Energetskega zakona leta 2007, jih bo novi energetski zakon (EZ-1), ki je trenutno v tretji obravnavi v Državnem zboru, podrobneje uredil.
Uvedba obvezne energetske izkaznice stavbe predstavlja zadnji korak prenosa Direktive EU o energetski učinkovitosti stavb.
V Sloveniji je uvedba energetske izkaznice stavbe podprta z naslednjo zakonodajo:

 

Izdelovalci energetskih izkaznic 

Energetske izkaznice stavb na podlagi 68.d člena Energetskega zakona izdelujejo neodvisni strokovnjaki (z licenco) kot pooblaščene pravne ali fizične osebe na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.

 

Register energetskih izkaznic

Register energetskih izkaznic vodi ministrstvo, pristojno za energijo. V register se vpišejo podatki o stavbi oziroma delu stavbe, podatki o energetski izkaznici, podatki o izdelovalcu izkaznice (osebno ime ter številka in datum izdaje licence). Vzpostavitev glavnega elektronskega registra je v teku. Do takrat ministrstvo vodi register v pisni obliki. Takoj, ko bo tehnično mogoče, bo možen vpogled tudi preko spleta.

 

vir: http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/