Merjena izkaznica


Merjena energetska izkaznica se določi na podlagi meritev rabe energije:

 

  • letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto stavb Qf,h (kWh/m2a), pomeni celotno končno energijo, ki se dovaja sistemu v stavbo z namenom pretvorbe v toploto in se določi na podlagi standarda SIST EN 15603;
  • letna poraba električne energije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m2a).
  • letna primarna energija za delovanje stavbe Qp (kWh/m2a) pomeni energijo primarnih nosilcev energije, ki je pridobljena z izkoriščanjem naravnih energetskih virov, ki niso izpostavljeni tehnični pretvorbi in so porabljeni za delovanje stavbe;
  • letne emisije CO2 pomenijo emisije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/m2a) ter se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah.